+38 (05745) 2-23-16     
+38 (057) 711-60-10     

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Лозівський ковальсько-механічний завод»  (код ЄДРПОУ 32565419), що знаходиться за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Свободи, 2-б

Повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», які відбудуться «2» квітня 2012 р. об 11:00 годин за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Свободи, 2-б, заводоуправління кім. № 313. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів.


Порядок денний зборів

1. Обрання лічильника голосів акціонерів (їх уповноважених представників) за підсумками голосування щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ».

4. Ухвалення рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», що буде повним правонаступником в результаті передання останньому всього майна, прав та обов”язків згідно з передавальним актом.

5. Затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ «ЛКМЗ» у разі реалізації акціонерами, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та проголосували проти прийняття рішення про перетворення, свого права вимоги обов”язкового викупу товариством належних їм акцій, строків та порядку викупу таких акцій, дій Товариства щодо викуплених акцій.

6. Створення комісії з припинення ПрАТ «ЛКМЗ» шляхом його перетворення у ТОВ «ЛКМЗ» та обрання її персонального складу.

7. Затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».

8. Ухвалення рішення про встановлення порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ “ЛКМЗ”.

9. Ухвалення рішення про порядок, строки та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»-правонаступника.


Перелік акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «27» березня 2012 р. (за три робочих дні до дня проведення зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери Товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЛКМЗ», за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул. Свободи, 2-б, юридичний відділ, кім. № 308, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год., а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10-45 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Москаль Павло Вікторович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (05745) 7-53-92

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від «2» квітня 2012 р. на власній веб-сторінці Товариства http://upek.com.ua/services/LKMZ.php в мережі Інтернет у розділі “ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА”.

Генеральний директор ПрАТ «ЛКМЗ» Черномаз Василь Іванович